Home / Archive by Category "A-svensk"

Archives

Hamn och Pir

Ett skydd för lastning och lossning av fartyg med brandfarlig vätska kan utformas enligt flera olika regelverk, till exempel ISGOTT eller EN-13565. Ett effektivt sätt att skydda en produktpir är med kanoner placerade på pirdäck, i nivå med angörande fartygs manifold. På så sätt får man god räckvidd samtidigt som kanonen är avskild från den omedelbara brandrisken. Kanonerna kan användas för både släckning med skum och kylning med vatten. Skydd på pirdäck med mellanskum är också effektivt och kan även utformas så att det expanderade skummet rinner över pirkanten och lägger sig på vattenytan. En kombination av dessa skydd är ofta att föredra. Vid utformningen av släcksystemet måste man bestämma om man vill kunna skydda både angörande fartyg samt pir eller ett skydd som enbart...

Flyghangar

Utformningen av brandskydd för flyghangarer kan göras på många olika sätt. Väljer man att skydda med lättskum har man ett effektivt släcksystem där man fyller hela hangaren med skum på ett fåtal minuter. Detta system ställer dock höga krav på att utrymning av personal sker innan släckinsats påbörjas. Man kan även välja att skydda hangaren med skumkanoner. På detta sätt får man en momentan riktad släckinsats för hangarens golvyta samt under och över flygplanen. Till detta kan användas elektriskt styrda kanoner alternativt vattenoscillerande kanoner. Eftersom ytorna i hangarerna normalt sett är stora krävs även ofta stora kapaciteter vid utformningen av dessa släcksystem. Det är viktigt att släcksystemet har en kort responstid från brand till detektion och påbörjad släckinsats, eftersom de ekonomiska påföljderna vid en brand i en hangar...

Industri och Process

I vissa fall är skumsläcksystem bättre lämpade än konventionella vattensprinklersystem för brandskydd av en processarea, en tillverkningsindustri eller ett lager. Generellt gäller att när brandfarlig vätska används i processer, lagras eller används vid tillverkning, ger skumsläcksystem ofta ett mer effektivt skydd vid brand. Även skydd av vissa fibrösa material, plaster etc kan med fördel skyddas med skumsläcksystem. Skydden kan utformas som tungskumsystem med sprinklermunstycken, mellanskumsystem med skumgeneratorer eller lättskumsystem (HiEx) med lättskumsgeneratorer. Rådfråga gärna Incendium om våra erfarenheter vad gäller skydd med skumsläckning på era risker/applikationer.

Service

Incendium utför service på alla typer av skumsläckningsprodukter och system, nya som gamla. Med ett servicekontrakt från oss vet man att systemet är i god kondition och står redo då olyckan är framme. Vi utför årligen eller på annat överenskommet intervall, besök där systemet ses över samt eventuella reparationer och uppdateringar utförs. Skriftlig rapport lämnas på utförandet med status på anläggningen. Vi utför även service på äldre utrustning så som till exempel kanoner, tryckblandartankar och slangmagasin (FSSS, HSSS, XSSS). Vi kan upprätta underhållsdokumentation och även funktionstesta ert system.

Konsultation

Behöver ni hjälp med att utforma ett skumsläcksystem? Har ni ett gammalt skumsläcksystem som ni är osäkra på om det verkligen fungerar? Har Ert skumsläcksystem glömts bort och inte fått tillräckligt med underhåll? Incendium kan hjälpa er både med att utforma Ert skydd och även utvärdera ert befintliga skumsläcksystem. Vi kan upprätta underhållsdokumentation och även funktionspröva ert system.

Helikopterplattform

Eleverade (upphöjda) helikopterplattformar på till exempel sjukhus skall i Sverige skyddas enligt Transportstyrelsen med ett släcksystem. Utformningen av sådant släcksystem kan till exempel vara: Elektriska skumkanoner Vattenocsillerande skumkanoner Pop-up skumsprinkler Ringledning med skumsprinkler Storleken på största angörande helikopter avgör hur kapaciteten på släcksystemet skall dimensioneras. Detta gäller även helikopterplattformar på riggar offshore där CAP437 står som direktiv för utformning. På dessa platser är ofta helikoptertransport enda möjligheten att ta sig till och från riggen. Normalt sätt finns det inget annat än det fasta släcksystemet för effektiv bekämpning av brand på landningsplatsen.

Offshore

En offshoreinstallation innehåller ett stort antal brandriskområden. Ett brandscenario på en så utsatt plats till havs kan få förödande konsekvenser vad gäller liv och byggnadsvärde. Brandskydd tas därför på största allvar för plattformars olika arbetsområden. Exempel på applikationer som skyddas är: Helikopterplattan som används för transport av personal till och från plattformen, men som även är den viktigaste evakueringsvägen vid en eventuell olycka ombord. Däcket skyddas oftast med skumkanoner eller med pop-up munstycken som matas från ett skumdoseringssystem. Helikopterplattformar dimensioneras enligt ett antal gällande regelverk såsom CAP437, ABS, DNV, Bureau Veritas etc. I tillägg till det fasta systemet finns det ofta portabla pulver- och skumsläckare installerade. Ytor där brandfarlig vara hanteras (oljeborrning och oljehantering till havs) och processareor där risk för spill- och spraybränder är...

Invallning

Invallade cisterner kan med fördel skyddas av skumsystem med fasta mellanskumrör. Det genererade mellanskummet lämpar sig väl för denna utomhusapplikation. Skummet är tillräckligt tungt för att flyta ut snabbt samt ligger kvar vid vindpåverkan. Skumgeneratornerna skall placeras över invallningens kant så att luftintaget sker utanför invallningen. Kontakta Incendium för hjälp med utformning av invallningsskydd. Incendium kan även hjälpa till att utforma ett passivt brandskydd i form av applicering av skummat glas. Detta innebär att man placerar förpackningar med expanderat, skummat glas inne i invallningen. Vid en poolbrand flyter det skummade glaset på ytan och reducerar värmestrålningen effektivt, vilket förenklar en släckinsats avsevärt.

Bilutlastning

Bilutlastningsplatser av klass 1- och klass 2A-vätskor skall skyddas med fast skumsystem enligt räddningsverkets rekommendation ”Brand i oljedepå”. Incendium har levererat ett flertal släcksystem för denna typen av brandrisk. Denna typ av bilutlastningar finns generellt på oljedepåer men även i t.ex. processindustrin. På dessa platser råder ofta brist på tillgängliga uppvärmda utrymmen där skumcentral kan placeras. Vi levererar därför kompletta skumcentraler i belysta och uppvärmda containrar som byggs i vår verkstad. Dessa skumcentraler utformas tillsammans med kunden och levereras som en plug-in-lösning. Normalt sett består bilutlastningsskyddet av skumsprinkler som begjuter lastbil och lastplats ovanifrån. I tillägg används mellanskumrör för applicering av ett tjockare skumtäcke över poolbranden eller ett eventuellt spill. Mellanskummet (med skumtal ca. 40) är tillräckligt tungt för att användas för utomhusbruk och ligger...

Tank och Cistern

Incendium erbjuder ett flertal olika varianter av tankskydd. Man kan välja bland över topp-påföring, botteninföring samt botteninföring med slangmagasin. Tankar med flytande tak skyddas normalt sätt med över-topp-påföring. På dessa tankar riktas det primära skyddet mot det flytande takets tätning och tankens innerväggar. Incendiums Tank Foam Generator TFG finns i flera utföranden. Alla har fördelen med att test och kontroll av skumgeneratorn kan utföras på ett enkelt sätt. Vid botteninföring förs expanderat skum in i tanken efter att det passerat ett sprängbleck. Sprängbleckets egenskaper är att de tål ett högt tryck från tanken medans det öppnar på ett betydligt lägre tryck från skumsläcksystemet. Sprängbleck används även vid botteninföring med slangmagasin där skummet drar med sig en slang in i tanken och upp till ytan. Denna...
1 2